tann

tann

[1] The TANN (Time, Authority-Name, Name) URI Scheme <http://www.w3.org/2001/02/tann/>

tann: URI scheme が提案されていましたが、 同じ目的の tag: URI scheme が標準化されました。 (名無しさん)