fantasai

fantasai

[3] fantasai は、 CSS WG の中心人物の1人です。

[1] fantasai: contact info ( 版) <http://fantasai.inkedblade.net/contact>

[2] fantasai: log ( 版) <http://fantasai.inkedblade.net/weblog/>

[4] fantasai(@fantasai)さん | Twitter () <https://twitter.com/fantasai>

[5] fantasai: home () <http://fantasai.inkedblade.net/>