Fantasai

Fantasai

[3] fantasai は、 CSS WG の中心人物の1人です。

[1] fantasai: contact info ( 版) http://fantasai.inkedblade.net/contact

[2] fantasai: log ( 版) http://fantasai.inkedblade.net/weblog/

[4] fantasai(@fantasai)さん | Twitter () https://twitter.com/fantasai

[5] fantasai: home () http://fantasai.inkedblade.net/

[6] Fantasai's HTML Quick Reference, http://fantasai.tripod.com/