WebM

WebM

[1] The WebM Project : The WebM Project : Welcome to the WebM Project ( 版) <http://www.webmproject.org/>

[2] IRC logs: freenode / #whatwg / 20110104 ( ( 版)) <http://krijnhoetmer.nl/irc-logs/whatwg/20110104#l-955>

[3] IRC logs: freenode / #whatwg / 20110112 ( ( 版)) <http://krijnhoetmer.nl/irc-logs/whatwg/20110112>

[4] Get WebM! ( ( 版)) <http://webm.html5.org/>

[5] The WHATWG Blog — webm.html5.org ( ( 版)) <http://blog.whatwg.org/webm-html5-org>

[6] IRC logs: freenode / #whatwg / 20110203 ( ( 版)) <http://krijnhoetmer.nl/irc-logs/whatwg/20110203#l-505>

[7] WebM Community Cross-License | WebM Community Cross-License Administration ( ( 版)) <http://www.webm-ccl.org/>

[8] The WebM Project | Welcome to the WebM Project ( ( 版)) <http://www.webmproject.org/>

[9] WebM for Internet Explorer ( ( 版)) <https://tools.google.com/dlpage/webmmf/>

[10] webm - an open web media project - Google Project Hosting ( ( 版)) <https://code.google.com/p/webm/>

[11] Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc ( ( 版)) <http://caniuse.com/#feat=webm>

[12] WebM Stream Format ( ()) <https://www.w3.org/TR/2016/NOTE-eme-stream-webm-20160510/>

[13] "webm" Initialization Data Format ( ()) <https://www.w3.org/TR/2016/NOTE-eme-initdata-webm-20160510/>

[14] testing/testdata - webm/libwebm - Git at Google () <https://chromium.googlesource.com/webm/libwebm/+/master/testing/testdata/>

[15] jscodec/jswebm: A javascript implementation of the Webm Demuxer (matroska) () <https://github.com/jscodec/jswebm>