tel-av:

tel-av:

[1] iモードテレビ電話用に使用されている URI scheme