httpkey:

httpkey:

[1] Httpkey URL Scheme ( 版) <http://thaliproject.org/HttpkeyURLScheme>

httpkey-URI = "httpkey:" "//" authority "/" identity-key path-abempty [ "?" query ] [ "#" fragment ]

identity-key = key-type ":" segment

key-type = scheme