etcd:

etcd:

[1] gleicon/engino ( 版) <https://github.com/gleicon/engino>

-c connection string. redis://localhost:6379, etcd://localhost:4001, consul://localhost:8500